Alla inlägg av kamppinen

Historia och ämnesintegrativ undervisning

Det är viktigt att de finländska skolorna allt mer börjar satsa på ämnesintegrativ undervisning. Som diskuterades i artikeln Mot en ämnesintegrativ helhetssyn – ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning finns det en stor risk att elever får två olika synvinklar på ett och samma fenomen i och med att fenomenet kan undervisas i bland annat historia och religion under samma vecka. Det här leder till i värsta fall att eleverna blir förvirrade och inte förstår helheten. Genom ämnesintegrativ undervisning kan man försöka förhindra detta genom att lärarna samarbetar och bygger upp lektionerna tillsammans, kanske även har ett projekt som körs integrerat.  Men faktum är att det för lärare är svårt att enas om hur man ska tolka begreppet ämnesintegrativ och hur implementera det i undervisningen.

För mina ämnen, historia och samhällslära, finns det stora möjligheter att kombinera undervisningen och diskutera samma tema ur två olika synvinklar med eleverna och knyta ihop allt till ett paket så att de uppnår målsättningarna i läroplanen. Ett sådant tema kunde vara till exempel mänskliga rättigheter som är ett centralt tema i båda ämnena. I historia finns dock den risken att man som lärare lätt kan förbise att nämna begreppet mänskliga rättigheter och knyta an det till det som behandlas fastän temat skulle behandla explicit mänskliga rättigheter, till exempel då man diskuterar förintelsen.

Utöver att integrera undervisningen i historia och samhällslära så är det mycket enkelt att knyta an till andra ämnen. Både historia och samhällslära kan mycket lätt kombineras med religion och filosofi medan historia på ett naturligt sätt kan kombineras med geografi. Som den tidigare nämnda artikeln nämner så har flera gymnasier i dagens Finland ett förintelseprojekt genom vilken en stor mängd olika ämnen integreras för att diskutera förintelsen och sedan också resa och besöka förintelseläger.

Min grupp har valt att som temastudiekurs Tvärvetenskapligt tänkande. Kursen fokuserar mycket på kritiskt tänkande. Detta gör att det inom historieämnet är mycket lätt att använda sig av digitala hjälpmedel då eleverna kan söka reda på källor på nätet och med lärarens handledning lära sig att kritiskt tolka dessa. Förutom det här går det att använda sig av tjänster såsom Google Drive och Microsoft 365 för att skapa och redigera dokument var de olika ämnena i realtid kan interagera med varandra för att genom det lära sig tvärvetenskapligt och kritiskt tänkande.

Toni Kamppinen
Ämneslärarstuderande i ämnena Historia och Samhällslära

Litteratur:

Fritzén, L (2007). Integrativ didaktik – en möjlig teoretisk referensram för lärarutbildningen? I Fritzell, C & Fritzén, L (red), Integrativ didaktik i olika ämnesperspektiv, Växjö: Växjö University Press.

Björkgren, Mårten; Gullberg, Tom & Hilli, Charlotta (2008): Mot en ämnesintegrativ helhetssyn – ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning. Ingår i: Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education.