Alla inlägg av leonabockerman

Ämnesintegrativ temadag på VÖS

På måndagen deltog första årets studerande vid VÖS gymnasium i den temadag som vi hade skapat tillsammans. Allt löpte på utan större motgångar och majoriteten av de studerande verkar ha varit nöjda med upplägget på basis av utvärderingen de fyllde i vid slutet av dagen.

Jag medverkade i gruppen som avhandlade vatten som produkt och jag tycker att vi lyckades riktigt bra med genomförandet. Studerande tog uppgifterna på allvar och diskuterade med varierande entusiasm. Det var intressant att vara fem lärare i ett och samma klassrum, man blev väldigt medveten om hur olika vi handlar i vissa situationer som pedagoger. Delvis var det ansträngande att upprepa samma program gång på gång, men samtidigt var det givande att se hur vi förbättrade upplägget varje gång och till sist flöt allting på utan problem.

På eftermiddag deltog många av oss ämneslärarstuderande i det seminarium som ordnades i auditorium Bruhn. Vi fick lyssna på andra skolors erfarenheter av ämnesövergripande projekt och kurser. Det var väldigt intressant och fram för allt inspirerande. Kursen som de hade ordnat i Korsholms gymnasium som behandlade människans sexualitet ur olika synvinklar verkade väldigt nyttig och ett relevant ämne att behandla ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, mycket inspirerande!

”Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist.”

Samma princip som rubrikens citat av Pablo Picasso förevisar kan även gälla ämnesindelningen och systematiseringen av kunskap och det är där vi valt att fästa fokus för vår diskussion.

I grunderna för gymnasiets läroplan framkommer ämnesöverskridande kursen Tvärvetenskapligt tänkande vars mål är att ”erbjuda den studerande möjligheter att vidareutveckla ett mångsidigt och ämnesövergripande tänkande” (Läroplanen 2015). Under kursen ska studerande vidareutveckla ”sitt kritiska och kreativa tänkande både självständigt och i samarbete med andra” (Läroplanen 2015). Samarbetsaspekten och dess relevans framkommer även i Björk, Gullberg och Hillis (2014) artikel. Ämnesövergripande projekt ger möjligheter för samarbete, inte bara för lärarna, utan även för studerande. Samarbetsförmåga är en förutsättning som studerande behöver för allmänbildningen (Grahn-Laaksonen 2017).

Björkgren, Gullberg och Hilli (2014) lyfter fram att vi i en allt komplexare värld behöver en ämnesövergripande helhetssyn eftersom världen inte fungerar enligt en ämnesindelning. Detta är kanske självklart, men det påminner oss om att ämnesintegrativa studier inte bara uppfyller ett tomt självändamål.

Kanske just för att tvärvetenskapligt tänk börjar anses vara något av en självklarhet ledde det in oss på en diskussion där vi argumenterar för den klassiska ämnesindelningens fördelar.

Det är givetvis eftersträvansvärt att ett och samma ämne blir belyst ur flera olika synvinklar och ämnesperspektiv, men det är värt att komma ihåg att det här överhuvudtaget är möjligt just för att det finns flera olika ämnen som har ämnesspecifika metoder, terminologi och epistemologisk självförståelse. Att ha en fungerande ämnesindelning handlar inte om att begränsa människors kunnande eller att godtyckligt avgränsa olika teman från varandra, utan om att erbjuda en struktur för kunskap, som människor kan utgå ifrån för att sedan bygga sin egen uppfattning och förståelse om diverse fenomen.

Avslutningsvis vill vi anknyta till det inledande citatet. Vi menar alltså att det kan vara lönt att till viss del hålla fast vid den ämnesspecifika indelningen – ”the rules”- för att i ämnesintegrativa projekt och studier kunna ”break them like an artist” och uppnå en kvalitativ undervisningsmetod utan gränser.

 

Jakob Backlund, Erica Björkvik, Leona Böckerman, Sofia Laurila och Alaric Mård.

 

Källor

Björkgren, Mårten, Gullberg, Tom & Hilli, Charlotta. 2014. ”Mot en ämnesintegrativ helhetssyn – ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning”. I: Nordicata – Journal of humanities and social science education 1: 170-187. Tillgänglig: https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:736179/FULLTEXT01.pdf [4 februari, 2018]

Grahn-Laasonen, Sanni. 2017. ”Utbildningsministern: En gedigen allmänbildning är gymnasiets viktigaste uppgift”. Undervisnings- och kulturministeriet. Tillgänglig: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opetusministeri-vahva-yleissivistys-on-lukion-tarkein-tehtava [4 februari 2018]

Utbildningsstyrelsen. 2015. ”Grunderna för gymnasiets läroplan 2015”. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Tillgänglig: http://www.oph.fi/lp2016/grunderna_for_laroplanen [4 februari, 2018]