Alla inlägg av Sampo Myllyvirta

Borde lärares införlivande av demokrati i sina lektioner granskas regelbundet?

Sampo Myllyvirta

Enligt våra nya läroplaner ska demokratisk kultur genomsyra såväl grundskolors som gymnasiers verksamhetskultur. Efter närapå 20 års erfarenhet av först grundskola, sedan gymnasium och slutligen universitet, har jag bevittnat att skola inte alltid känns som platsen där man får sin röst hörd. Jag har haft många lärare som på lyckade sätt kunnat låta eleverna vara med och utforma undervisningen, men jag har också haft många diktatoriska lärare, som jag inte tänker nämna vid namn.
Mia Matilainens driver i sin doktorsavhandling, som lyfts fram i artikeln Mot en ämnesöverskridande helhetssyn – ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning, tesen om att det i läroplanen är oklart hur det garanteras att temat mänskliga rättigheter faktiskt integreras i all undervisning. Avhandlingen är från 2011 och läroplanen hon pratar om är inte längre i kraft. Efter en kort jämförelse av 2003 år gymnasieläroplan med 2015 års plan, verkar det inte som att någon märkbar skillnad kring diskursen om hur demokratin ska genomsyra verksamhetskulturen skulle ha ägt rum. I den äldre läroplanen finns begreppet ”demokrati” 15 gånger, i den nya 16 gånger. Budskapet om demokratins införlivande i undervisningen har inte heller i någon större grad förändrats mellan de två läroplanerna.
En människa formas av hur andra människor ser henom (Fritzen 2007). Lärare som tillmötesgår sina elever rättvist och empatiskt gör stor nytta för eleverna och samhället. Dessutom följer läraren läroplanen, även om det råder oklarhet om hur pass genomsyrade av demokrati lektionerna bör vara. Vi saknar måttstock för den sortens mätning.
Hur ska vi som lärare undgå att av lättja glömma bort att integrera demokrati i våra praktiska metoder och i vår ämnessyn? Borde vi i slutet av varje kurs redogöra för hur eleverna under kursens gång blivit delaktiga av demokratisk fostran? Det känns som en åtgärd som inte skulle göra lärarkåren alls bättre inställd gentemot demokratisk fostran. Det här är inte alls en lätt fråga. Men jag vill öppna för diskussion om hur man själv som blivande lärare tänkt genomsyra sina vardagliga lektioner med demokrati.