Alla inlägg av spollese

Kommentarer på temadagen 9.4

Jaa, vad ska man säga. Jag tycker vår station fungerade rätt bra, eleverna verkade tycka det var kul och vår intention var ju också att de skulle få vara kreativa – vilket också är ett delmål enligt läroplanens kursbeskrivning för TS1.

Dagen som helhet tror jag ändå kan ha upplevts som rätt kaotisk av eleverna och vi kunde nog ha funderat ut en tydligare helhet för dagen. Men det är kanske lite så här det blir då 30-ish studenter ska planera en temadag tillsammans – dessutom utgående från en helhet som inte har varit så välplanerad från början. Det som ju också kommer tydligt fram i responsen från dagen är att temat vatten inte upplevs som särskilt spännande eller givande av eleverna.

Målet från läroplanen: ”Den studerande ska, inom ramen för större helheter, lära sig att se samband mellan olika vetenskapsområden och konstarter samt växelverkan mellan centrala principer och begrepp inom dem” tror jag ju inte heller den här kursen kommer att kunna uppnå.

Men helt intressant ändå att få prova på och testa sina idéer.

Ämnesintegrativt gymnasium?

Ingen sa:
detta är nu.
Detta är mycket.
Detta är tillräckligt.

Alldeles ensam sprang jag genom dalen
först när jag såg mig om förstod jag:
den såg ut så.
Det var den.

(Ur Dalen av Solveig von Schoulz)

***

Ett skolämne är aldrig enbart ett ämne. Vad vi menar är att en lärare i modersmål inte kan exkludera ämnen som historia, geografi, filosofi, m.m. ur sin undervisning. På samma sätt behövs textkompetens för att kunna lösa matematiska problem och ta till sig kunskap i naturvetenskapliga ämnen. Alla ämnen är med andra ord redan kopplade till varandra i ett rhizomatiskt mönster – utan centrum eller periferi.

Att göra studerandena medvetna om detta rhizomatiska samband ger dem möjligheten att se kopplingar mellan ämnen och förhållanden och alltså få den helhetskunskap läroplanen eftersträvar. I nuläget är det ett antal specifika kurser, bland annat TS1, som fokuserar på detta. Som kursmål anges möjligheten att utveckla ett mångsidigt ämnesövergripande tänkande och “se samband mellan olika vetenskapsområden och konstarter samt växelverkan mellan centrala principer och begrepp inom dem” (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, s. 225)

Vi menar ändå att det skulle vara eftersträvansvärt att i varje kurs och ämne påpeka den ämnesintegrativa aspekten, i stället för att koncentrera detta på ett fåtal kurser. Till exempel menar vi att poängen med ämnesintegrativa studentprov går förlorad ifall de studerande inte förstått idén med att tänka ämnesintegrativt. Motivationen går kanske också lite förlorad med tanke på att vitsorden ändå ges i de specifika ämnena och inte i en ämnesöverskridande helhet. Kanske det skulle vara dags att införa realen som studentprov igen?

Slutligen vill vi bara kommentera att även om kultur- och utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen i texten ”Vahva yleissivistys on lukion tärkein tehtävä” har många goda tankar om ämnesintegrativt helhetstänkande och dess utveckling, menar vi att hon missar en essentiell poäng angående övergången från gymnasium till högre utbildningar. Nämligen att ett mellanår inte nödvändigtvis alls är av ondo, samt att den politik hon förespråkar i praktiken gör att allt fler håller mellanår eftersom byten mellan utbildningar gjorts svårare. Vi menar att Grahn-Laasonen och hennes gelikar här saknar det helhetsperspektiv de själva efterlyser. Eller för att formulera det i en fråga: bidrar man mindre till samhället för att man hållit ett mellanår och tänkt över sina framtidsval än om man genast efter gymnasiet börjat studera?

Jessica Rönngren, Lucas Silfverberg, Adrian Nysand, Jennie, Nyqvist, Sara Pollesello

Källor:

Björkgren, Mårten & Gullberg, Tom & Hilli, Charlotta: ”Mot en ämnesintegrativ helhetssyn – ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning” (2014)

Klicka för att komma åt FULLTEXT01.pdf

Grahn-Laasonen, Sanni: ”Vahva yleissivistys on lukion tärkein tehtävä” (2017)
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opetusministeri-vahva-yleissivistys-on-lukion-tarkein-tehtava

Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 http://oph.fi/download/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015.pdf (hämtad 1.2.2018)